Breaking News
Loading...
Senin, 31 Mei 2010

Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • from Korea - Lenglui #62

Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea
Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì • - Seoul, Korea

Name: Enjel ì—”ì ¤ / Chae Eun Jung ì±„ì€ì •
Date of Birth: Mar 8, 1982
Height: 169 cm
Weight: 49 kg
About: Enjel ì—”ì ¤ or as some may know as Chae Eun-jung ì±„ì€ì • was from a former girl group known as Cleo. This sexy Korean girl majors in Broadcasting & Entertainment dropped out of Dong Duk Women's University and then graduated from the North Gyeongsang Foreign Language Technical College with a degree in Tourism. She debuted her own solo as Enjel in 2007 but failed to make much impact in her stardom career compared amongst other younger, more attractive and in some cases more talented female celebrities.

Finally after 10 long years in the entertainment industry, she finally has decided to end it to pursue for a respectable career as a dental office coordinator. While she was in search of a new business idea, she began working as a dental coordinator. Eun-jung isn't particularly knowledgeable about the medical industry but she’s doing her best to learn everything. She even put up a picture of herself on her Cyworld homepage in her work uniform recently. She also posted the office address and picture to promote the office she currently works for.


What a smart way to attract a large number of male patients. This is one dentist that I wouldn't mind going everyday, she can check my mouth any day. Looks like the she'll be getting a hefty bonus soon if she hasn't already.Eun-jung's last MV


Eun-jung teaches you her exercise secrets for her great body.


Eun-jung stars in Sexy Mong Returns which is like a Korean version of Charlies's Angels.
0 komentar:

Posting Komentar

Quick Message
Press Esc to close
Copyright © 2013 B4ROE All Right Reserved